Thiết kế, lắp đặt thiết bị tự động quan trắc môi trường không khí và nước

Tháng Mười Hai 1, 2021 - Danh mục: Dự án

Cung cấp trạm tự động quan trắc môi trường không khí Tổ chức giảng dạy, huấn luyện, đào tạo, chuyển giao công nghệ

  Mua thiết bị vả cải tạo hạ tầng phục vụ Quan trắc môi trường