TẠI SAO PHẢI QUAN TRẮC NƯỚC MẶT NGUỒN TIẾP NHẬN?

Tháng Mười Một 29, 2021 - Danh mục: Quan Trắc Nước Mặt
HỎI:

Quý cơ quan cho em hỏi, tại sao doanh nghiệp phải quan trắc nước mặt nguồn tiếp nhận (định kỳ 2 năm/lân). và nếu kết quả gửi về mà hàm lượng các thông số quan trắc không đạt QCVN 08:2015/BTNMT thì phải xử lý như thế nào vì nguồn sông tiếp nhận có rất nhiều công ty xả thải. Theo NĐ201:2013/BTNMT, có yêu cầu kết quả quan trắc nước mặt nguồn tiếp nhận để làm làm hồ sơ báo cáo xả thải. tuy nhiên, chỉ yêu cầu kết quả khi làm hồ sơ xả thải. vậy cho e hỏi thêm có văn bản pháp luật nào quy định doanh nghiệp phải quan trắc nước mặt nguồn tiếp nhận không?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Mục đích của việc quan trắc nguồn nước tiếp nhận nước thải để phục vụ cho công tác đánh giá diễn biến, nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải để có các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có xả thải vào nguồn nước để kịp thời điều chỉnh việc quản lý khai thác, sử dụng nguồn nước cũng như các hoạt động xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận.

Việc quan trắc nguồn nước tiếp nhận định kỳ 2 lần/năm được áp dụng cho các cơ sở có lưu lượng xả nước thải từ 5m3/ngày trở lên, quy định cụ thể tại mẫu giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động