Phát triển mạng lưới trạm điểm đo mưa, đo mặn phục vụ dự báo KTTV

Tháng Mười Hai 1, 2021 - Danh mục: Dự án

Cung cấp, lắp đặt thiết bị đo mưa tự động sản xuất trong nước, truyền tin qua mạng di động GSM/GPRS cho 83 trạm đo mưa và hệ thống thu nhận thông tin cho 19 Trung tâm dự báo KTTV cấp tỉnh, 04 Trung tâm khu vực thuộc Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ

Phạm vi triển khai:

– Cung cấp, lắp đặt các thiết bị đo mưa tự động

– Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc truyền tin qua mạng di động GSM/GPRS

  Hoàn thành lắp đặt hệ thống Quan trắc nước ngầm tự động đáp ứng thông tư 47 của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường