Chỉ thị 31/CT-TTg 2021 đổi mới và tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2030

Tháng Mười Một 24, 2021 - Danh mục: Thông tư nghị định
Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
TÓM TẮT VĂN BẢN