Thông tư số 18/2021/TT-BTNMT

Tháng Mười Một 24, 2021 - Danh mục: Thông tư nghị định

18-2021-tt-btnmt_Signed

THÔNG TƯ
Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao
của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường
Căn cứ Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân
khai thác, sử dụng tài nguyên biển;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và
Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định mức
thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ
và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể thuộc
thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến
các hoạt động sử dụng khu vực biển phải nộp tiền sử dụng biển thuộc thẩm
quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi
trường.
Điều 2. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển 6 hải lý
và vùng biển liên vùng
1. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển 6 hải lý và vùng
biển liên vùng
a) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm: 20.000 đồng/m3
;
2
b) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, cảng
dầu khí ngoài khơi và các cảng, bến khác; làm vùng nước trước cầu cảng, vùng
quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng, các
công trình phụ trợ khác; vùng nước phục vụ hoạt động của cơ sở sửa chữa, đóng
mới tàu thuyền, xây dựng cảng tàu vận tải hành khách; vùng nước phục vụ hoạt
động nhà hàng, khu dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao trên biển; khu neo đậu, trú
nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch; khai thác dầu khí; khai thác khoáng sản; trục
vớt hiện vật, khảo cổ: 7.500.000 đồng/ha/năm;
c) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để xây dựng cáp treo, các công trình
nổi, ngầm, lấn biển, đảo nhân tạo, xây dựng dân dụng và các công trình khác
trên biển: 7.500.000 đồng/ha/năm;
d) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống đường ống
dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện: 7.500.000 đồng/ha/năm;
đ) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng
cảng cá: 7.500.000 đồng/ha/năm;
e) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng,
thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác: 7.500.000
đồng/ha/năm.
2. Đối với những hoạt động chưa có quy định mức thu tiền sử dụng khu
vực biển theo quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Tài nguyên và Môi trường
quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn 3.000.000
đồng/ha/năm và không cao hơn 7.500.000 đồng/ha/năm.
Điều 3. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ 6 hải lý
cho đến hết vùng biển của Việt Nam
1. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm như sau:
a) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 6 hải lý
đến 9 hải lý: 20.000 đồng/m3
;
b) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 9 hải lý
đến 12 hải lý: 18.500 đồng/m3
;
c) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 12 hải lý
đến 15 hải lý: 16.500 đồng/m3
;
d) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 15 hải lý:
15.000 đồng/m3
.
2. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, cảng
dầu khí ngoài khơi và các cảng, bến khác; làm vùng nước trước cầu cảng, vùng
3
quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng, các
công trình phụ trợ khác; vùng nước phục vụ hoạt động của cơ sở sửa chữa, đóng
mới tàu thuyền, xây dựng cảng tàu vận tải hành khách; vùng nước phục vụ hoạt
động nhà hàng, khu dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao trên biển; khu neo đậu, trú
nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch; khai thác dầu khí; khai thác khoáng sản; trục
vớt hiện vật, khảo cổ như sau:
a) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 6 hải lý
đến 9 hải lý: 7.300.000 đồng/ha/năm;
b) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 9 hải lý
đến 12 hải lý: 7.000.000 đồng/ha/năm;
c) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 12 hải lý
đến 15 hải lý: 6.700.000 đồng/ha/năm;
d) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển của vùng biển từ ngoài 15 hải lý:
6.500.000 đồng/ha/năm.
3. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để xây dựng cáp treo, các công trình
nổi, ngầm, lấn biển, đảo nhân tạo, xây dựng dân dụng và các công trình khác
trên biển như sau:
a) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 6 hải lý
đến 9 hải lý: 7.000.000 đồng/ha/năm;
b) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 9 hải lý
đến 12 hải lý: 6.700.000 đồng/ha/năm;
c) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 12 hải lý
đến 15 hải lý: 6.300.000 đồng/ha/năm;
d) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển của vùng biển từ ngoài 15 hải lý:
6.000.000 đồng/ha/năm.
4. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống đường ống
dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện như sau:
a) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 6 hải lý
đến 9 hải lý: 7.000.000 đồng/ha/năm;
b) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 9 hải lý
đến 12 hải lý: 6.500.000 đồng/ha/năm;
c) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 12 hải lý
đến 15 hải lý: 6.000.000 đồng/ha/năm;
4
d) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển của vùng biển từ ngoài 15 hải lý:
5.000.000 đồng/ha/năm.
5. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng
cảng cá như sau:
a) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 6 hải lý
đến 9 hải lý: 7.000.000 đồng/ha/năm;
b) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 9 hải lý
đến 12 hải lý: 6.000.000 đồng/ha/năm;
c) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 12 hải lý
đến 15 hải lý: 5.000.000 đồng/ha/năm;
d) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển của vùng biển từ ngoài 15 hải lý:
4.000.000 đồng/ha/năm.
6. Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều,
dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác như sau:
a) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 6 hải lý
đến 9 hải lý: 7.000.000 đồng/ha/năm;
b) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 9 hải lý
đến 12 hải lý: 5.500.000 đồng/ha/năm;
c) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 12 hải lý
đến 15 hải lý: 4.500.000 đồng/ha/năm;
d) Mức thu tiền sử dụng khu vực biển của vùng biển từ ngoài 15 hải lý:
3.000.000 đồng/ha/năm.
7. Đối với các trường hợp khu vực biển được giao nằm ở hai hoặc ba,
hay nằm ở cả bốn vùng biển quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và khoản 6
Điều này; mức thu tiền sử dụng của khu vực biển được xác định theo mức thu
tiền sử dụng khu vực biển cho từng phần diện tích vùng biển tương ứng với
mức thu tiền sử dụng khu vực biển được quy định tại từng điểm thuộc các
khoản 1, 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều này cộng lại.
8. Đối với những hoạt động chưa có quy định mức thu tiền sử dụng khu
vực biển theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều này, Bộ Tài
nguyên và Môi trường quyết định từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn
3.000.000 đồng/ha/năm và không cao hơn 7.500.000 đồng/ha/năm.

  Quy định về thực hiện quan trắc, giám sát môi trường