Xây dựng Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Hà Giang Đầu tư

Tháng Mười Hai 1, 2021 - Danh mục: Dự án

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Hà Giang Đầu tư thiết bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ xử lý dữ liệu quan trắc môi trường

 

  Trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động